Producenci

Płatności

Payment

Regulamin sklepu 


Punkt 1:  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.tommysound.pl jest TommySound Production Maria Stępień z siedzibą w Gołkowicach Dolnych 149 (33-388) Gołkowice Dolne woj. małopolskie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o nr. NIP 5060084598, nr. REGON 360502576, adres poczty elektronicznej info@tommysound.pl, tel.biuro +48 18 334 80 09

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.tommysound.pl. Brak akceptacji poniższego Regulaminu lub Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliiwości korzystania z usług Sklepu, w tym m.in składania Zamówień. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 

Punkt 2: DEFINICJE

 

 

Regulamin- Regulamin sklepu prowadzonego pod adresem www.tommysound.pl w myśl Ustawy z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta i umowach zawieranych na odległość.

Sprzedawca- Właściciel sklepu, który został wskazany w 1 punkcie  Postanowień Ogólnych.

Sklep- przez tą definicje rozumie się sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.tommysound.pl

Kupujący- osoba przystępująca do korzystania ze Sklepu za pośrednictwem dowolnego urządzenia lub oprogramowania,spełniającego warunki techniczne do korzystania ze sklepu wskazane w punkcie 3 Regulaminu, będąca osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, a także jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Konsument- osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością  gospodarczą lub zawodową.

Konto- część Sklepu dostępna po zarejestrowaniu się Kupującego, lub jeśli Kupujący ma już zarejestrowane Konto, jest to część Sklepu dostępna po zalogowaniu się Kupującego, określona adresem e-mail Kupującego (loginem) i zabezpieczona hasłem.

Towar (Towary)- produkt lub produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie

Zamówienie- świadome oświadczenie woli Kupującego dotyczące Towaru lub Towarów wskazanych do zakupu przez Kupującego w formie   elektronicznej, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w ramach Konta

Cena- cena brutto Towaru, uwzględniająca obowiązującą stawkę podatku od Towarów i usług (VAT), wyrażona w złotych, wskazana obok informacji o Towarze. Cena nie obejmuje kosztów Dostawy.

Dostawca- podmiot, który realizuje dostawę Zamówienia, na wskazany przez Kupującego adres

Koszt Dostawy- koszty ponoszone przez Kupującego dla celów dostarczenia Towaru zgodnie z zamówieniem

 

Punkt 3:  ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru bez wad. 

 

2. Cena Towaru obowiązująca w chwili składania Zamówienia nie ulega zmianie.

 

3. Aby korzystać ze Sklepu www.tommysound.pl należy posiadać dostęp do:

- komputera PC, tableta lub telefonu

- dostępu do sieci Internet

- zainstalowanej przegladarki internetowej

- aktywnego konta e-mail

 

4. Kupujący korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do zamieszczenia aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych, prawidłowego adresu dostawy, prawidłowych danych do faktury.

 

5. Kupujący nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 

6. Kupujący przystępując do korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności , i że akceptuje ich treść.

 

 Punkt 4. REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE

 

1. Kupujący może zarejestrować się i założyć konto oraz potwierdzić rejestrację klikając na link przesłany w wiadomości e-mail. Założenie Konta jest bezpłatne.

 

2. Kupujący zakładając Konto zobowiązany jest skorzystać z formularza rejestracyjnego podając następujące dane:

 

1) Jeżeli jest osobą fizyczną:

a) adres e-mail

b) hasło

c) imię i nazwisko

d) numer telefonu kontaktowego

e) adres zamieszkania

f) adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

 

2) jeżeli jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:

 

a) adres e-mail

b) hasło

c) imię i nazwisko

d) nazwę firmy

e) adres siedziby

f) adres dostawy, jeżeli jest on inny niż adres siedziby

g) numer NIP

h) numer telefonu

 

3. Czynności rejestracyjne konta, Kupujący dokonuje jedynie jednorazowo, a przy składaniu kolejnych zamówień korzysta ze swojego zarejestrowanego Konta

 

4. Login oraz hasło podane przez Kupującego są informacjami poufnymi, dlatego też Kupujący jak i Sprzedawca zobowiązany jest do zachowania tych informacji w tajemnicy i nieudostępniania ich osobom trzecim w żadnej formie.

 

5. Od momentu rejestracji Konta w Sklepie, Kupujacy ma 24 godziny na aktywowanie konta

 

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dodatkowej autoryzacji danych Kupującego w szczególności poprzez kontakt telefoniczny bądz e-mailowy

 

7. Kupujący ma możliwość rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założonego konta i usunięcia swojego konta w każdym czasie w trybie natychmiastowym. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem Sklepu drogą e-mailową na adres info@tommysound.pl lub pisemnie na adres TommySound Production Gołkowice Dolne 149, 33-388 Gołkowice Dolne woj. małopolskie

 

Punkt 5: SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Nowe zamówienia można składać drogą elektroniczną 24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w piątki po godzinie 17, soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

 

2. Kupujący może złożyć zamówienie w następujący sposób:

a) korzystając ze swojego konta w Sklepie

b) przesyłając zamówienie drogę e-mail na adres info@tommysound.pl

c) drogą telefoniczną poprzez bezpośredni kontakt pod numerem tel. 18 334 80 09

 

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dokonać:

a) wyboru zamówionego Towaru/Towarów

b) wyboru sposobu dostawy oraz wskazać poprawny adres dostawy

c) wyboru sposobu płatności

 

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia sprzedaży zamówionego Towaru/Towarów

 

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdza Kupującemu, jego otrzymanie, przesyłając wiadomość e-mail o otrzymaniu zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail

 

6. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Sprzedawca jak najszybciej poinformuje Kupującego o tym fakcie wysyłając Kupującemu na podany przez niego adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia do realizacji

 

7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji

 

8. Sprzedawca przystapi do realizacji zamówienia nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy przesłanej przez Kupującego płatności

 

9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób płatności przelewem na konto Sprzedawcy lub płatność elektroniczną oferowaną przez Sklep www.tommysound.pl brak wpłaty w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia jest równoznaczny z anulowaniem przez Sprzedawcę zamówienia

 

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia gdy dane Kupujacego są nieprawdziwe, niepełne lub w inny sposób nieprawidłowe, a Sprzedawca uprzednio poinformował o tym fakcie Kupującego, lub też poinformowanie Kupujacego było niemożliwe ze względu na nieprawidłowe dane. Sprzedawca zastrzega sobie prawo jedynie do dwóch prób kontaktu z Kupującym w zaistniałej sytuacji

 

11. Kupujący zostanie poinformowany e-mailowo lub telefonicznie o ewentualnym braku zamówionego Towaru/Towarów, który może wpłynąć na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

 

12. Sklep obsługuje Konsumentów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. W przypadku zamówień zagranicznych Klient jest zobowiązany do uprzedniego kontaktu ze Sprzedawcą , odnośnie warunków realizacji zamówienia za granicą przed złożeniem przez Kupującego zamówienia

 

13. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego , Sklep poinformuje Klupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub przekaże informacje drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

 

14. Gdyby po złożeniu zamówienia okazało się, że zamówiony Towar/Towary jest/są niedostępne w całości lub częściowo, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją zamówienia e-mailową bądz telefonicznie. Kupujący ma prawo do rezygnacji z całego zamówienia co jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy, bądz z jego części, a także do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru/Towarów na podobnymo zbliżonych właściwościach/parametrach/cenie. Następnie Sklep wysyła do Kupującego e-maila ze zmianami w zamówieniu lub z informacją o anulowaniu zamówienia, a Kupujący powinien potwierdzić e-mailem zwrotnym akceptację zmian w zamówieniu lub jego anulowanie w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości. Zmianę lub anulowanie zamówienia zatwierdza się wyłącznie w chwili potwierdzenia tych okoliczności e-mailem zwrotnym, bądz wiadomością telefoniczną przez Kupującego

 

15. W chwili gdy całe zamówienie zostanie przygotowane i gotowe do wysyłki, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail o przekazaniu zamówienia do realizacji. Wiadomość zawierać będzie również informację dotyczące planowanego terminu dostawy oraz wszelkie detale numeru przesyłki jeśli będą one dostępne

 

16. Wprowadzenie zmian do zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez uprzednią konsultację ze Sprzedawcą . Jeżeli zmiany będą możliwe Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego, przesyłając na podany przez niego adres e-mail wiadomość z nowymi detalami zamówienia. Klient jest zobowiązany do zatwierdzenia tej wiadomości drogą e-mailową bądz telefoniczną. Jeżeli zmiany w zamówieniu nie zostaną zatwierdzone przez Klienta, zapytanie o wprowadzenie zmian do zamówienia zostanie anulowane przez Sprzedawcę

 

Punkt 6: PŁATNOŚCI

 

1. Zapłaty za zamówiony Towar/Towary można dokonać:

 

a) on-line za pośrednictwem serwisu PayPal lub Przelewy24 oferowanego przez Sklep www.tommysound.pl

b) tradycyjnym przelewem bankowym na wskazane przez Sprzedawcę konto bankowe

mBank 58 1140 2004 0000 3102 7693 5725

c) poprzez płatność drogą telefoniczną pod numerem (18) 334 80 09

d) kartą płatniczą

operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

 

2. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imie i nazwisko lub nazwę firmy oraz oznaczenie zamówienia

 

3.Do każdego zamówienia Sklep www.tommysound.pl dołącza fakturę VAT lub paragon fiskalny według obowiązujących stawek

 

4. Faktura VAT wysłana zostanie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazny przez Kupującego

 

5. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych Towaru/Towarów ( Klient widzi te koszty składając zamówienie). Koszty dostawy w całości pokrywa Kupujący

 

Punkt 7: DOSTAWA

 

1. Sklep oferuje dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jakiekolwiek inne dostawy poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej muszą zostać uprzednio skonsultowane ze Sprzedawcą przed dokonaniem zamówienia

 

2. Dostawa Towaru/Towarów realizowana jest za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej DPS bądz za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Dachser

 

3. Koszt wybranej przez Kupującego formy Dostawy wskazany jest każdorazowo w podsumowaniu Zamówienia.

 

4. Dostawa realizowana jest jedynie w dni robocze. Sklep nie realizuje dostawy w soboty, niedziele ani w dni, które zostały uznane za dni wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

5. Dostawca zostawia przesyłkę osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Kupującego

 

6. Sklep zaleca, aby przed odebraniem przesyłki dokonać jej oględzin i sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone, a Towar/Towary jest/są zgodny z dokonanym zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, braków lub innych niezgodności zalecamy nieodbieranie przesyłki, sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera i niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy o zaistniałym fakcie

 

7. Wysyłka zakupionego Towaru/Towarów realizowana jest zazwyczaj w terminie od 1-21 dn, przy czym termin ten jest liczony od daty zaksięgowania płatności na koncie Sklepu

 

8. W przypadku zamówień Towaru/Towarów oznaczonych jako "na zamówienie" czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Kupującego zapytania. Towar/Towary zamawiany jest na życzenie Klienta po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji zamówienia

 

Punkt 8: ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Anulowanie zamówienia mozliwe jest jedynie wówczas gdy nie zostało ono jeszcze zrealizowane. W tym celu należy bezwłocznie skontaktować się ze Sklepem pod adresem e-mail info@tommysound.pl podając w tytule identyfikator zamówienia lub drogą telefoniczną pod numerem telefonu (18) 334 80 09. Sklep nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane

 

Punkt 9: ZWROT TOWARU

 

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów innych niż koszt zwrotu Towaru/Towarów.

2. Aby to zrobić należy w tym celu skontaktować się ze Sklepem telefonicznie pod numerem (18) 334 80 09 bądz poprzez złożenie oświadczenia o odstapieniu do umowy. Formularz można wysłać do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@tommysound.pl, drogą pocztową na podany adres bądz poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi drogą e-mail potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.W przypadku odstapienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie pózniej niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane płatności.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraznie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nię wiąże sie dla niego z żadnymi kosztami.

6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru/Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru/Towarów.

8. W chwili odstąpienia przez Kupującego od umowy, wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Kupującego.

9. Odstapieniu od umowy nie podlegają Towar/Towary takie jak nagrania dzwiękowe, które zostały dostarczone w orginalnym zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Zwrotowi podlega wyłącznie Towar/Towary w orginalnym opakowaniu, nie noszący śladów zużycia

 

Punkt 10: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę TommySound Production z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r, o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Nie będą one również wykorzystywane do żadnych celów reklamowych bez wcześniejszej zgody Konsumenta. Podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsumentowi przysługuje prawo do ich wglądu, jak również możliwości ich poprawiania.

 

Punkt 11: GWARANCJA

 

1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy Towar/Towary sprzedany nie ma właściwości określonych w umowie sprzedaży

2. Obowiązki gwaranta w szczególności polegają na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie Towaru/Towarów bądz jego naprawy oraz zapewnieniu innych usług

3. Gwarant jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej lub do dostarczenia Towaru/Towarów bez wad o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu okreslonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, w którym Towar/Towary został dostarczony Kupującemu

5. Gwarancji podlega Towar/Towary noszące uszkodzenia nie wynikające z nieprawidłowego korzystania z Towaru/Towarów przez Kupującego

6. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za Towar/Towary posiadający wady fizyczne bądz za niezgodność Towaru/Towarów sprzedanego z umową. W szczególności Towar/Towary sprzedane są niezgodnie z umową jesli:

a) nie ma właściwości, które Towar/Towary powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

b) nie ma właściwości , o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego 

c) została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym

7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego, za to że Towar/Towary sprzedane nie mają właściwości wynikających z zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał, ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły mieć one wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży

8. Jeżeli Towar/Towary sprzedany ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstapieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupujacego wymieni Towar/Towary wadliwy na wolny od wad bądz wade usunie. 

9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej samej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru/Towarów z wadą pozostaje do wartości Towaru/towarów bez wady.

10. Kupujący nie może odstapić od umowy, jeżeli wada jest nie istotna.

11. Jeżeli Towar/Towary ma wady, Kupujący może żądać wymiany Towaru/Towarów na Towar/Towary wolne od wad albo usuniecia wady.

12.Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar/Towary wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupujacego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru/Towarów wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zadośćuczynienia jeżeli koszt czynności naprawczych przekracza wartość Towaru/Towarów sprzedanych.

14. Przy stwierdzeniu wad technicznych bądz niezgodności z zamówieniem Sprzedawca pokrywa koszty związane z transportem Towaru/Towarów sposobem przez siebie wybranym.

 

 Punkt 12: WŁAŚCICIEL SKLEPU

 

Właścicielem Sklepu www.tommysound.pl jest Maria Stępień TommySound Production z siedzibą:

Gołkowice Dolne 149

33-388 Gołkowice Dolne

info@tommysound.pl

tel. (18) 334 80 09

NIP 5060084598

REGON 360502576

 

* Regulamin Sklepu www.tommysound.pl opiera się na kodeksie dobrych praktyk w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym .